1. To analyze long-term development of land cover (since the 1980s) with emphasis on changes in forest and on the current state of forest health in the upper Úpa and upper Čistá river basins using various types of remote sensing (RS) data.

2. To analyze long-term time series of hydrological and hydrometeorological data and describe the development of climate and hydrology of the monitored area since the 1940s.

3. To simulate the long-term impact of land cover changes (LCC) on the local climate and hydrology using hydrological modeling and inputs generated under objectives 1 and 2

4. To propose a methodology for monitoring the impact of LCC on local hydrology using RS and hydrological modeling.

5. To design an Application for automated RS data processing and evaluation of hydrological conditions.

***

Cíle projektu

1. Analyzovat dlouhodobý vývoj krajinného pokryvu (od 80. let 20. století) s důrazem na změny lesních porostů a aktuální zdravotní stav lesa v povodí horní Úpy a horní Čisté s využitím různých typů dat dálkového průzkumu Země.

2. Analyzovat dlouhodobé časové řady hydrologických a hydrometeorologických dat a popsat vývoj klimatu a hydrologie sledované oblasti od 40. let 20. století.

3. S využitím hydrologického modelování a vstupů vzniklých v rámci cílů 1 a 2 simulovat dlouhodobý vliv změn krajinného pokryvu na lokální klima a hydrologii.

4. Navrhnout metodiku pro monitoring vlivu změn krajinného pokryvu na lokální hydrologii s využitím dálkového průzkumu Země a hydrologického modelování.

5. Navrhnout Aplikaci pro automatizované zpracování dat DPZ a vyhodnocení hydrologických poměrů.