Závazné výsledky/výstupy / Binding results/outputs

SS05010124-V3
Vsouhrn – Souhrnná zpráva o výsledcích řešení projektu v roce 2023
Summary report on the results of the project in 2023
Dokument prokazující dosažení výsledku / A document confirming
accomplishment of the result

SS05010124-V6
O – Dílčí metodika využití družicových dat DPZ pro monitoring změny krajinného
pokryvu s důrazem na hodnocení změn lesních porostů

Partial methodology for the use of satellite data to monitor changes in land cover,
with an emphasis on forest stands
Dokument prokazující dosažení výsledku / A document confirming
accomplishment of the result

SS05010124-V9
O – Soubor datových vrstev popisujících vývoj lesního pokryvu území
Rašelinového potoka ve dvou sezónách (výstup analýzy UAS dat)

A set of data layers describing the development of forest cover in the area of the
Rašelinový Potok in two seasons (output of UAS data analysis)
Dokument prokazující dosažení výsledku / A document confirming
accomplishment of the result


SS05010124-V19
Nmap – Náchylnost území v povodí horní Úpy a horní Čisté k dlouhodobým deficitům půdní vláhy
The susceptibility of the territory in the upper Úpa and upper Čistá watersheds to long-term soil moisture deficits
Dokument prokazující dosažení výsledku / A document confirming
accomplishment of the result


SS05010124-V21
O – Datová sada biochemických vlastností listoví a struktury lesních porostů

Dataset of foliage biochemical properties and forest stands structure
Dokument prokazující dosažení výsledku / A document confirming
accomplishment of the result


SS05010124-V24
Nmap – Mapy indikátorů zdravotního stavu lesních porostů odvozených z DPZ

Maps of indicators of forest health status derived from remote sensing data

  1. Trendy zdravotního stavu lesů v povodí horní Úpy a horní Čisté 2017 – 2023
    Trends in forest health in the upper Úpa and upper Čistá watersheds 2017 – 2023
  2. Obsah chlorofylu a+b v lesních porostech v povodí horní Úpy a horní Čisté odvozený z leteckých hyperspektrálních dat
    Content of chlorophyll a+b in forest stands in the upper Úpa and upper Čistá watersheds derived from aerial hyperspectral data
  3. Obsah vody v lesních porostech v povodí horní Úpy a horní Čisté odvozený z leteckých hyperspektrálních dat
    Water content in forest stands in the upper Úpa and upper Čistá watersheds derived from aerial hyperspectral data

Dokument prokazující dosažení výsledku / A document confirmingaccomplishment of the result

SS05010124-V27
Nmap – Vývoj klimatických a hydrologických poměrů v povodí horní Úpy a horní Čisté v letech 1982−2021
The development of climatic and hydrological conditions in the upper Úpa and upper Čistá watersheds between 1982−2021.
Dokument prokazující dosažení výsledku / A document confirmingaccomplishment of the result

Vedlejší výsledky/výstupy / Additional results/outputs

SS05010124-V33
O – Geodatabáze vývoje klimatických a hydrologických proměnných

Geodatabase of the development of climatic and hydrological variables
Dokument prokazující dosažení výsledku / A document confirming
accomplishment of the result


SS05010124-V34
JSC – článek/paper Evaluation of the bark beetle green attack detectability in
spruce forest from multitemporal multispectral UAV imagery

Dokument prokazující dosažení výsledku / A document confirming
accomplishment of the result


SS05010124-V35
O – prezentace/presentation Evaluation of the bark beetle green attack
detectability in spruce forest from multitemporal multispectral UAV imagery

Dokument prokazující dosažení výsledku / A document confirming
accomplishment of the result

SS05010124-V36
O – poster Soil moisture regime under different forest types

Dokument prokazující dosažení výsledku / A document confirming
accomplishment of the result