The main outputs of the project will be:

  • Methodology for monitoring the impact of land cover changes on local hydrology using remote sensing and hydrological modelling
  • Application for automated processing of remote sensing data and evaluation of hydrological conditions

These outputs will also be usable outside the Krkonoše Mts. National Park area, will enable the introduction of operational use of remote sensing data, hydrological data for more accurate monitoring, effective management and protection of the area and will serve for updates and development of conceptual documents.

Outputs 2022     Outputs 2023     Outputs 2024     Outputs 2025

***

Výstupy

Hlavními výstupy projektu budou:

  • Metodika pro monitoring vlivu změn krajinného pokryvu na lokální hydrologii s využitím dálkového průzkumu Země a hydrologického modelování
  • Aplikace pro automatizované zpracování dat DPZ a vyhodnocení hydrologických poměrů

Tyto výstupy budou využitelné i mimo území KRNAP, umožní zavedení operativního využívání distančních dat DPZ, hydrologických dat pro přesnější monitoring, efektivní management a ochranu území a poslouží při aktualizacích a tvorbě koncepčních dokumentů.

Výstupy 2022     Výstupy 2023     Výstupy 2024     Výstupy 2025