Závazné výsledky/výstupy / Binding results/outputs

SS05010124-V2
Vsouhrn – Souhrnná zpráva o výsledcích řešení projektu v roce 2022
Summary report on the results of the project in 2022
Dokument prokazující dosažení výsledku / A document confirming accomplishment of the result

SS05010124-V8
O – Soubor datových vrstev popisujících stav krajinného pokryvu ve sledovaných povodích v jednotlivých letech analýzy (výstup analýzy družicových dat)
Set of data layers LUCC state in the monitored catchments in individual years of the analysis (output of satellite data analysis)
Dokument prokazující dosažení výsledku / A document confirming accomplishment of the result
Prohlížečka vstupních dat I / Data viewer I
Prohlížečka vstupních dat II / Data viewer II

SS05010124-V16
O – WEB projektu
Project website
Dokument prokazující dosažení výsledku / A document confirming accomplishment of the result

SS05010124-V20
O – Datová sada leteckých hyperspektrálních dat
Dataset of hyperspectral aerial imagery
Dokument prokazující dosažení výsledku / A document confirming accomplishment of the result

Vedlejší výsledky/výstupy / Additional results/outputs

SS05010124-V29
Hydropedologický průzkum
Hydropedological survey
Dokument prokazující dosažení výsledku / A document confirming accomplishment of the result

SS05010124-V30
Příprava a homogenizace databáze hydrologických a meteorologických proměnných
Preparation and homogenization of the database of hydrological and meteorological variables
Dokument prokazující dosažení výsledku / A document confirming accomplishment of the result